Покана за заявяване на членство

Отправяме покана за заявяване на интерес и за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец.

За Съвета

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум“ в партньорство със сдружение „Фрагмент“, фондация „Зеленика“, фондация „Група град“и РА Средец и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

Амбицията на проекта е да създаде условия за диалог и активно участие на гражданите в изграждането на динамична, благоприятна и справедлива среда в район Средец.

Съветът е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец.

На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района.

От съществено значение за неговия успех са принципите върху, които се изгражда, а именно:

 • отвореност и прозрачност;
 • активно гражданско участие;
 • ангажираност;
 • диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник.

В качеството си на модератори на учредяването на Съвета, предлагаме съставът на членовете с право на глас да включва балансираното участие на представители на три обществени групи:

 • активни граждани;
 • граждански организации;
 • изпълнителни комитети и неформални граждански групи;
 • представители на микро и малкия бизнес в района.

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации.

Основната идея е той да включва:

 • по 1 гражданин от различните части на района (условно 5);
 • по 1 представител на граждански организации, работещи в областите: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура);
 • 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.

Основните изисквания за номинации и критериите за избор по групи са, както следва:

Активни граждани

Изисквания за номинация:

 1. Попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по адресна регистрация, телефон, пощенски и/или електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.
 2. Изразена подкрепа от минимум 10 съграждани от района.

Критерии за избор:

 • Осигуряване на представителство в съвета на различните части на района;
 • Осигуряване на възможно най-голямо разнообразие по възраст и професия;
 • Преимущество ще имат гражданите с показана по-голяма подкрепа от своите съграждани.

Активни граждани, обединени в граждански организации, изпълнителни комитети и неформални граждански групи

Изисквания за номинация:

 1. Заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, поле на експертиза, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.
 2. Кратко описание на до 5 проекта, проблема или кампании, по които е работено/се работи в момента.

Критерии за избор:

 • осигуряване на представителство на граждани и групи с опит и разнообразно поле на експертиза, включващо следните теми: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура);
 • Преимущество имат граждански организации, инициативни комитети и неформални групи, запознати с или работили по проблемите на района.

Представители на микро и малък бизнес

Изисквания за номинация:

 • Попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация и адрес на собственика по адресна регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата на му.

Критерии за избор:

 • Осигуряване на представителство на различни икономически отрасли в различни зони на района;
 • Преимущество ще имат бизнесите на граждани, които  живеят в района.

 

Къде да изпратите своите заявления за членство в Съвета

На адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ № 6 или на е-мейл: savet@sredec-sofia.org в срок до 24.07.2016 г.

Предварителните резултати от проведения избор ще бъдат обявени в срок до  31.07.2016 г. на интернет страниците на РА Средец и фондация Форум, както и на информационното табло в РА Средец.

В същия срок ще бъдат уведомени писмено и всички подали заявления и посочили електронен адрес за обратна връзка.