Представяне на новосъздадения Съвет на общността към РА „Средец“

Представяне на Съвета

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич се проведе среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността към районна администрация „Средец“.

Официални гости на събитието бяха общинските съветници:

 • Иван Велков, заместник председател на СОС;
 • Марта Георгиева, член на Програмния съвет на Програма Европа на Столична община;
 • Михаил Владов, Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • столичният омбудсман Лилия Христова;
 • координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева.

Събитието бе открито от общинския съветник Марта Георгиева. Тя приветства участниците от името на Програмния съвет на Програма Европа.

Йорданка Ганчева, ръководител на проекта и програмен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“ представи процеса на създаване на Съвета. Той е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец“.

Партньори по проекта

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Столична община и Програма Европа 2016 г..

Реализиран е от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение „Фрагмент“, фондация „Зеленика“, фондация „Група град“ и районна администрация „Средец“. Базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

„За определяне на политиките за развитие на даден район е важно да бъдат взети под внимание мнението и потребностите на неговите граждани каза г-жа Ганчева

Създадохме един механизъм за съвместна работа и добра комуникация между гражданите и РА на „Средец“.

Идеята е той да обединява усилията и експертизата на:

 • граждани;
 • граждански организации;
 • местна администрация.

Да подпомага развитието на района като:

 • чист;
 • безопасен;
 • удобен;
 • зелен;
 • устойчив;
 • интересен;
 • жив и ефективно управляван.

Съветът може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури и ще допринесе за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси. Още повече, предвид готовността за диалог от страна на кмета на района.”

„Аз твърдо вярвам в тази формула – гражданите активно да подпомагат работата на районната администрация и декларирам своето партньорство със Съвета. Ще се вслушвам в препоръките на Съвета, когато са разумни, а когато смятам, че не са, ще излагам доводите си в подкрепа на моята гледна точка. Благодаря на Столична община, която чрез Програма Европа 2016 подкрепи създаването на този Съвет“ – каза Мария Ачкова, кмет на район „Средец“.

Членове на Съвета

Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представи членовете на Съвета. Тя обърна специално внимание на притежаваната от тях допълваща се експертиза и обясни спецификата на Съвета. Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел да повиши гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в „Средец“. На своите  публични и отворени за гражданите заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и развитието на района. От съществено значение за неговия успех са принципите,  върху които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

Ивайло Хлебаров от Сдружение „Фрагмент“ разказа повече за принципите на работа, целите и функциите на Съвета, разписани в правилника му за работа.

Към момента Съветът има 12 члена:

 • 7 представители на гражданите;
 • 4 представители на граждански организации;
 • 1 представител на микробизнеса в района.

Сформирани са 6 тематични  работни групи:

 • Транспорт и благоустройство;
 • Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права;
 • Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри;
 • Култура, културно и историческо наследство;
 • Търговия и търговски обекти;
 • Обществен ред и сигурност.

Изказаха се и членовете на Съвета, сред които Андрей Врабчев, скулптор. Той обясни, че Съветът е отворен за нови членове и ако някой има сериозна кауза може да се включи в него.

„Целта ни е тръгвайки от разрешаването на частни проблеми, да създаваме модели за решаване на проблеми на ниво район.“ – добави Андрей Врабчев.

Здрава Стоева, представител на Институт за приобщаващо образование и член на Съвета, представи работата на групата по „Образование, здравеопазване и детски права“. Темата, която засегнаха е за „Здравословно хранене на децата в училище“.

Активно участие в срещата взеха и жители на район „Средец“. Те поставиха редица проблеми, изискващи спешно решение.