Учредителна среща на Съвет на общността към РА Средец

На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвет на общността към РА Средец.

Участници в учредителната среща

Списък на събралите се представители на гражданската общност и бизнеса, които учредиха Съвет на общността към РА Средец:

 • Александър Гърдев (Управител на „Вход мениджър” ООД);
 • Андрей Врабчев (активен гражданин на района);
 • Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелсътво към ОДЗ 18 – София”);
 • Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността);
 • Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование);
 • Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България);
 • Mария Кавлакова (активен гражданин на района), Стефан Ангелов (активен гражданин на района).

Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района.

Цели на учредения Съвет

 • да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;
 • да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;
 • да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;
 • да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;
 • да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани – организации, социални групи и граждани от район Средец.

Основните принципи

 •  откритост и прозрачност;
 • активно участие и ангажираност;
 • ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението);
 • реципрочност/обратна връзка; приемственост и цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен.

Новоучреденият Съвет разгледа и прие изготвените от модераторите на Съвета правила за работа, като направи следните две промени:

 • броят на членовете на Съвета бе фиксиран „между 9 и 13 човека“;
 • необходимото мнозинство за взимане на решения бе определено на 50% + 1 от присъстващите на събранието членове на Съвета, но не по-малко от 5 гласували в полза на решението.

На срещата бяха обсъдени участието на Съвета в предстоящия празник на района и представянето му на обществеността. Взе се решение, Съветът да бъде представен на общността на район Средец по време на организираното от СУБ представяне на работата по създаване и тестване на модел за изследване и развитие на градската среда с широко участие на местната общност.

Моделът, създаден с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО, е базиран на проучване на територията на ж.к. „Яворов“ и ул. „Цар Иван Асен II“, което ще бъде много полезно за работата на Съвета.

Съветът реши да използва празника и да покани гражданите да споделят проблеми или да отправят предложение за развитие на района. За целта бяха поставени кути. Желаещите могат и да пишат до Съвета.

За дата на следващата среща на Съвета бе определен 5 октомври, от 18:30 часа в сградата на района.

Предварителния дневен ред на следващата среща е:

 1. Приемане на нови членове на Съвета (заявили интерес, но не успели да присъстват на учредителната сбирка);
 2. Вземане на решение дали Съветът ще има председател и организационен секретар или двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции;
 3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на членовете на Съвета от всеки член на Съвета;
 4. Разглеждане на получените до момента резултати от анкети и фокус групи и избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета.