за съвета

Разбери кой, къде, какво, как и защо...

Цели и принципи на СОРАС

1. Какво представлява СОРАС

Съветът на общността към РА Средец е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района.

2. Съветът чрез своята работа цели да:

 • подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността и разрешаването им
 • разработва заедно с кмета политики за развитие на района 
 • съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района
 • насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец 

3. Основните принципи, на които се основава работата на Съвета са:

 • откритост и прозрачност
 • активно участие и ангажираност
 • ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението)
 • реципрочност/обратна връзка приемственост цялостен подход – холистичен,
 • интердисциплинарен, междусекторен

Функции и обхват

1. Функциите на СОРАС са да:

 • Консултира, обсъжда и изготвя препоръки относно разработването и въвеждането на нормативни документи, планове и програми, задания, проекти и др. документи преди взимането на официално решение от районна администрация Средец
 • Идентифицира, обсъжда и приоритизира идеи, потребности и проблеми значими за общността в район Средец и изготвя становища към кмета как да се постъпи
 • Инициира изслушвания на кмета на района 

2. Общата рамка на работа се определя чрез приемането на годишна работна програма

3. Съветът е постоянно действащ орган

работни групи

Транспорт и благоустройство
Участници в групата: Андрей Врабчев, Петър Кошничарски
Образование, здравеопазване и детски права
Участници в групата: Здрава Стоева, Мария Кавлакова, Диана Алексиева
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ, СПОРТ И ДЕТСКИ ИГРИ
Участници в групата: Ина Хаджиева, Мария Кавлакова
КУЛТУРА, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Участници в групата: Андрей Врабчев, Борис Мархолев
ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Участници в групата: Константин Петров, Катрин Бинбашиева
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Участници в групата: Петко Карамочев, Катрин Бинбашиева

Запознай се с екипа

Андрей Врабчев
Представител на гражданите
Петър Кошничарски
Представител на гражданите
Здрава Стоева
Център за приобщаващо образование
Мария Кавлакова
Представител на гражданите
Маргарита Гигова
Представител на гражданите
Ина Хаджиева
Сдружение "На ти с природата"
Катрин Бинбашиева
Представител на гражданите
Дияна Алексиева
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността
Стефан Ангелов
Представител на гражданите
Ирина Мутавчиева
Съюз на урбанистите в България
Петко Карамочев
Представител на гражданите
Борис Мархолев
Представител на гражданите
Константин Петров
Представител на гражданите

Структура на СОРАС

Нормативна база