Нормативна база

Заседания

1. СОРАС провежда редовни и извънредни заседания

Редовни заседания се провеждат не по-рядко от веднъж на 3 месеца и се свикват от организационния секретар.

Свикване на извънредно заседание при възникване на неотложни въпроси става от:
 • организационния секретар;
 • по писмено искане на 1/3 от членовете;
 • след писмено искане на кмета изпратено до организационния секретар.

2. Подготовка на заседанията

За предстоящи заседания организационният секретар изготвя покани и съпътстваща информация. Изпраща ги по електронна поща до членовете на Съвета. Едновременно с това публикува информацията и на интернет страницата на Съвета, но не по-късно от 7 (седем дена) преди заседанието. Изключение се прави само за становища изпратени от граждани до 3 дена преди заседанието.

Съпътстващата информация включва материали като:
 • становища от и към Съвета,
 • съгласувателни таблици,
 • проекти на нормативни и други документи, изследвания, анализи и други документи имащи отношение към работата на СОРАС.
Поканата задължително съдържа - дневен ред, дата, час и място на заседанието.

3. Провеждане на заседанията

За да бъде едно заседание редовно то трябва да има присъствен кворум от 50%+1 членове. Ако няма кворум организационният секретар насрочва нова дата за заседание.

Заседава се по предварително обявен дневен ред, за който предварително са изпратени (и качени в интернет) необходимите документи в установения срок.

Организационният секретар ръководи заседанията, дава и взима думата и подлага проектите за решения на Съвета на гласуване.

Организационният секретар осигурява равно време за изказване на всички участници в заседанието, които искат да вземат отношение, без дискриминация.

Преди да обяви проект за решение за гласуване организационният секретар трябва да се убеди, че всички мнения и аргументи по въпроса са ясно изказани и членовете на Съвета са наясно с условностите на предстоящия избор.

Организационният секретар може да упълномощава други членове на Съвета да поемат тези функции.

За всяко заседание организационният секретар сам или с помощта на други членове на Съвета води протокол, който съдържа: 
 • обсъжданите въпроси;
 • взетите решения;
 • отправените препоръки и особените мнения на членовете на Съвета. 
След заседанието протоколът се изпраща в рамките на 2 дни до всички членове за съгласуване и коригиране на неточности. Срокът за обратна връзка е 3 дни, след което до 2 дни окончателният протокол се изпраща до всички членове и се публикува на интернет страницата.

4. Процедура за взимане на решение

 • Решенията на Съвета се взимат с мнозинство от гласуващите членове, но, за да бъде редовно взето решение, членовете, които го подкрепят, трябва да бъдат не по-малко от 5.
 • Решенията обвързват Съвета и неговите членове. Когато реши да се обърне към кмета на Район „Средец“ или друг държавен орган, Съветът издава препоръки.
 • Взетото решение и отправените препоръки се предоставят на кмета и се качват на интернет страницата на Съвета. Ако решението е по становище изпратено до Съвета, то решението се изпраща и до изпратилия становището.

5. Получаване на становища и изготвяне на аргументирана обратна връзка към общността и кмета

 • Всеки гражданин на района може да изпрати становище към Съвета. Постъпилото становище се разглежда на следващото заседание, когато е получено поне 3 дена преди това. Съветът по преценка може да разгледа и становища получени в по-кратък срок
 • Организационният секретар с възможното съдействие на членовете на Съвета изготвят съгласувателна таблица с всички постъпили препоръки и критики по дадена тема, като отбелязва с мотиви защо съветът не приема или приема дадено предложение (публикува се за свободен достъп в интернет, и се разпраща до заявителите)
 • Получените от кмета на района становища, препоръки, въпроси или коментари по конкретно решение на Съвета се разглеждат в редовно заседание и се изготвя отговор

6. Публичност

 • Цялата документация от работата на Съвета е публична и достъпна в интернет. Когато в документите има лични данни, подлежащи на защита според законодателството, то тези данни се заличават в публикуваните в интернет копия. Относно всички лични данни, предоставени на Съвета в становища или в каквато и да е друга кореспонденция, се предполага, че лицето, до които те се отнасят, е дало изричното си съгласие, чрез самият акт на изпращане, те да бъдат публикувани и препубликувани в интернет, както и върху тях да се извършва всякаква обработка по смисъла на ЗЗЛД.
 • Съответните секретари на Съвета с помощта на членовете изготвят годишен отчет за дейността на Съвета, който се представя публично в рамките на заседание на Съвета (или нарочен форум), публикува се в интернет и се предоставя на кмета на района.

За нас

Структура на СОРАС

Структура на СОРАС

Работни групи

Работни групи