Работни групи

Състав и механизъм за работа

1. Работните групи се създават чрез решение на Съвета, за определен период с ясен мандат и състав
2. Съставът на всяка група се състои от членове на Съвета
3. В заседанията могат да бъдат включвани и външни експерти, представители на администрацията, други граждански организация или граждани. Те могат да предлагат точки за включване в дневния ред, които следва да изпратят писмено минимум 3 дена преди заседанието
4. Заседанията на работните група са отворени и се води протокол, който е публичен и се публикува на Интернет страницата на Съвета
5. Механизъм за работа на работната група
  • Разглежда и приема дневния ред
  • Определя темата и обхвата на проблема
  • Формулира желано състояние/решение/цел
  • Изследва действителното състояние
  • Проучва съществуващи политически инструменти за справяне с проблема
  • Определя разликите между желаното(целта) и действителното състояние
  • Изготвя препоръки и становища към Съвета за подходящи мерки/решения за решаване на проблема (намиране на партньори, нови споразумения, изследвания, търсене на ресурси)
  • Определя график за изпълнение и разпределение на отговорностите
  • Работната група води протокол за всяко заседание
  • Протоколът, становищата и препоръките произведени в работната група са публични и качени в интернет
Правилникът е приет на редовно заседание на Съвета и е подписан от всички негови членове
Можете да подадете Вашите сигнали за нередности в нашия район на: savet@sredec-sofia.org

Обособени групи

Транспорт и благоустройство
Участници в групата: Андрей Врабчев, Петър Кошничарски

Целта на тази работна група е да анализира основните проблеми, касаещи пътната инфраструктура, придвижването на хора, моторни и немоторни превозни средства в кварталите на район Средец.
Образование, здравеопазване и детски права
Участници в групата: Здрава Стоева, Мария Кавлакова, Диана Алексиева

Работната група разглежда и допринася за развитието на различни въпроси, свързани с образование, здравеопазване и защита правата на децата. Целта ѝ е намирането на баланс и решение на проблеми, които да подобрят средата за децата и техните родители. На редовни заседания, групата прави анализ на основни нередности като подава ресорни сигнали и предложения към институциите. 
Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри
Участници в групата: Елица Тодорова, Мария Кавлакова, Ина Хаджийска

Знаете, че на територията на община Средец има най- много зелени площи, посещавани от гости от цялата страна. От този факт, произлизат и доста спорни моменти, които редовно се дискутират в работната група.

Освен свободното посещение на зелените площи, основен приоритет за нас е наличието на достатъчно спортни площадки и зони за почивка. 

Култура, културно и историческо наследство
Участници в групата: Андрей Врабчев, Борис Мархолев

Целта на тази работна група е да се грижи за съхраняването и опазването на културния облик на квартала ни. Община Средец е в сърцето на София и на нейната територия се намират едни от най-важните места запазващи културното и историческо наследство на града ни. Можете да давате вашите идеи за развиване на определени обекти, както и за провеждане на различни културни събития. 
Търговия и търговски обекти
Участници в групата: Константин Петров,  Катрин Бинбашиева

Целта на тази група е да подпомага Столична община и община Средец в спазването на правилата за дейността на търговските обекти на територията на „Средец“. Сайтът за подаване на основни нередности в дейността на търгвските обекти е call.sofia.bg. Към работната група бихте могли да давате различни предложения за промени и работещи практики, които да бъдат въведени.

Обществен ред и сигурност
Участници в групата: Петко Карамочев, Катрин Бинбашиева

Спокойствието и сигурността са в основата на това града да се развива и хората в него да живеят добре. Целта на тази група е да отправя сигнали към Столична община за нередности, които пречат на жителите на район „Средец“ и да предлага работещи решения, които да допринасят за подобряване на средата.

За нас

Нормативна база

Нормативна база

Структура на СОРАС

Структура на СОРАС