Структура

за сорас

1. СОРАС се състои от членове и организационен секретар, определян на ротационен принцип

2. Съветът е колективен орган без постоянен представител. Представителството на Съвета се урежда от него за всеки конкретен случай

3. Членове

Членовете на Съвета могат да бъдат представители на неправителствени организации, инициативни комитети и активни граждански групи, настоятелства, работещи на територията на район Средец, микро и малък бизнес развиван на територията на района, както и граждани на района.

4. Състав

Съветът е съставен от минимум 7 и максимум 13 члена. Броят им може да бъде увеличаван или намаляван с обикновено решение на Съвета.

5. Заседанията на Съвета се ръководят от Организационен секретар

Организационният секретар отговаря за редовната проверка на кореспонденцията към Съвета, препращането й към останалите членове, както и за отговорите на получените писма и съобщения.

Организационен секретар е длъжност, която се заема от всеки член на Съвета за срок от 1 календарен месец по ред, определен на заседание на Съвета чрез жребий.

Титулярният организационен секретар може да упълномощи друг член на Съвета да го замества.

Съветът може да избере нов организационен секретар с обикновено решение при извънредни обстоятелства или трайна невъзможност за титуляра да изпълнява функциите си.

6. Членовете на Съвета са с мандат от 2,5 години

7. Избиране на настоящи и бивши членове

Настоящи или бивши членове на Съвета могат да бъдат избирани за нов мандат след външна номинация, следвайки обикновените механизми за избор и включване, разписани в отделен документ. Съветът не може да номинира и преизбира свои членове за нов мандат.

8. Работни групи

Съветът може да създава работни групи с цел по-детайлно и експертно разглеждане на определени теми.

За нас

Нормативна база

Нормативна база

Работни групи

Работни групи